滙豐最紅簽賬獎賞 流動電話付款享額外5%回贈!

HSBC信用卡新一輪簽賬優惠又嚟啦!今次只要用流動電話付款(即Apple Pay、Google Pay™️或Samsung Pay)達HK$8,000或以上,即可以享有高達5%回贈!另外,如果未用過滙豐信用卡喺Apple Pay或Samsung Pay增值八達通,只要累積增值金額滿港幣600元,可享額外$50「獎賞錢」迎新獎賞!

滙豐最紅簽賬獎賞 流動電話付款享高達5%回贈 優惠內容

推廣期:2021年5月4日至6月23日

登記方法:官方網頁或Reward+ App內登記

詳情:憑滙豐信用卡累積本地簽賬滿港幣8,000元,當中每筆超過港幣100元並以流動電話付款(即Apple Pay、Google Pay™或Samsung Pay)的簽賬,可獲額外5%「獎賞錢」回贈,全期最多可享額外$450「獎賞錢」。(簽HK$9,000即可以食盡)

另外,如果您尚未用過滙豐信用卡於Apple Pay或Samsung Pay增值八達通,只要累積增值金額滿港幣600元,可享額外$50「獎賞錢」迎新獎賞!

優惠所寫嘅回贈未包括信用卡自身嘅回贈率,亦即係話假如你用Red卡網上消費用Apple Pay、Google Pay™️或Samsung Pay畀錢,即可享9%優惠;又或者用Visa Signature/白金/金卡中最紅嘅話,都可以有信用卡本身嘅回贈+最紅自主+再疊加額外5%。不過記得5%嘅前題係要用流動電話支付簽賬滿港幣8,000元或以上,同埋每筆簽賬超過HK$100呀!

最紅簽賬獎賞 – 流動電話付款五月推廣條款及細則

優惠推廣期

 1. 優惠推廣期為2021年5月4日至6月23日。

優惠詳情

 1. 於推廣期內,若您:
  1. 以合資格信用卡作合資格簽賬並累積簽賬淨額滿港幣8,000元或以上,當中透過流動電話付款(即透過Apple Pay、Google Pay™或Samsung Pay)作的單一簽賬淨額滿港幣100元或以上之合資格簽賬可獲享額外5%「獎賞錢」回贈,就此優惠您最多可獲享額外$450「獎賞錢」;及
  2. 首次以合資格信用卡透過Samsung Pay增值Smart Octopus或透過Apple Pay增值Apple銀包内之八達通,並累積增值金額滿港幣600元或以上,可獲額外$50「獎賞錢」。您於整個推廣期內可獲享此優惠一次。

  優惠2b之增值金額並不計算為優惠2a的合資格簽賬。

如何獲享優惠

 1. 您可獲享優惠,若您:
  1. 持有合資格信用卡及您的信用卡戶口在整個推廣期及獲享優惠時仍然有效及信用狀況良好;
  2. 於推廣期內成功進行登記;及
  3. 於推廣期內以合資格信用卡作合資格簽賬。

獲享優惠前須注意事項

 1. 滙豐銀聯雙幣信用卡的流動電話付款只限於Apple Pay。
 2. 登記不限於簽賬前或之後進行。您只須於推廣期內登記一次。成功登記並不代表我們已確認有關信用卡、交易或持卡人符合獲得優惠及額外「獎賞錢」的資格。
 3. 您須於2021年5月3日或之前未曾以任何合資格信用卡透過Samsung Pay增值Smart Octopus或透過Apple Pay增值Apple銀包内之八達通,方可享優惠2b。
 4. 整個推廣期內的額外「獎賞錢」總金額將上調至最接近的整數。我們將根據我們持有的登記及合資格簽賬交易紀錄,以計算您可獲享的額外「獎賞錢」。如您符合資格獲享優惠,我們會於2021年9月23日或之前將額外「獎賞錢」自動誌入於我們紀錄中您首張用作登記的合資格信用卡戶口內。
 5. 若您名下持有多於一張合資格信用卡,我們會將該等合資格信用卡的所有合資格簽賬合併計算,以釐定您可獲享的額外「獎賞錢」。我們亦會將您名下持有的所有合資格信用卡透過Apple Pay或Samsung Pay所作之八達通增值金額合併計算為港幣600元增值金額要求內。
 6. 同一合資格信用卡戶口下的基本卡持卡人與附屬卡持卡人可各自以其合資格信用卡獲享優惠。如持卡人為綜合戶口附屬卡持卡人,則主卡及附屬卡持卡人均可享用已誌入該附屬卡戶口內的額外「獎賞錢」。
 7. 有關的額外「獎賞錢」將被自動誌入合資格持卡人以下的合資格信用卡戶口內。如合資格持卡人持有多於一張以下的合資格信用卡,有關的額外「獎賞錢」將根據合資格持卡人於我們的紀錄以下列排序誌入合資格信用卡戶口內:
  1. 滙豐卓越理財信用卡®
  2. 滙豐 Visa Signature卡
  3. 滙豐Red信用卡
  4. 滙豐白金Visa卡
  5. 滙豐Green信用卡
  6. 滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡
  7. 滙豐滙財金卡
  8. 滙豐萬事達金卡
  9. 滙豐 Visa卡
  10. 滙豐銀聯雙幣信用卡
  11. 滙豐萬事達卡
  12. 滙豐運籌理財白金Visa卡
 8. 您不可將優惠兌換現金、其他貨品、服務、折扣或轉讓。
 9. 此優惠下的額外「獎賞錢」並不包括「獎賞錢」計劃中可獲享的基本「獎賞錢」。
 10. 於獲享額外「獎賞錢」後,如用作計算額外「獎賞錢」的有關交易被取消,我們有權於有關持卡人的信用卡戶口扣除該額外「獎賞錢」而不作事先通知。
 11. 您必須保留所有合資格簽賬及/或八達通增值交易的簽賬存根或正式交易紀錄的正本。如有任何爭議,我們或會隨時要求您提供有關存根、交易紀錄及/或其他證據,以作核實並保存。
 12. 合資格信用卡及「獎賞錢」計劃的條款及細則繼續適用。
 13. 我們可更改或終止優惠或修改條款及細則。有關最新之優惠內容、供應及條款及細則,請參閱我們的網頁。
 14. 如我們認為您有任何欺詐或濫用行為,您將不可獲享優惠。我們亦可從您的信用卡扣除您已獲享的額外「獎賞錢」或任何已享用的優惠,或取消您的信用卡。
 15. 就本推廣如有任何爭議,我們保留最終決定權。
 16. 我們根據香港法例撰寫優惠之條款及細則。本推廣資料及本條款及細則的中英文本如有任何歧義或不一致,概以英文本為準。

詞彙定義

 1. 「合資格信用卡」指由香港上海滙豐銀行有限公司(及其繼承人及受讓人)於香港發出的港幣個人基本卡、綜合、獨立戶口附屬卡及以港幣戶口簽賬的銀聯雙幣信用卡。
 2. 「合資格簽賬」指推廣期內於本地以合資格信用卡所作任何金額的港幣簽賬交易,包括以合資格信用卡透過流動電話付款的簽賬交易,及於獲享優惠時已誌賬的交易。以下交易並不是合資格簽賬:
  • •  財務及銀行費用:年費、財務費用、逾期費用;
  • •  其他交易:
   • ○  郵購、傳真及電話訂購;
   • ○  透過滙豐流動理財及/或網上理財繳費;
   • ○  購買及╱或充值儲值卡的交易(包括透過電子錢包或任何其他途徑增值八達通之交易);
   • ○  以電子錢包所作的交易(包括增值電子錢包);
   • ○  八達通自動增值;
   • ○  於「獎賞錢」購物網及其他推廣進行的換購交易;
   • ○  現金貸款、「現金套現」分期計劃及「現金套現」計劃的提款金額;
   • ○  「現金套現」分期計劃及「現金套現」計劃及「簽賬分期計劃」及其他分期計劃之每月供款金額;
   • ○  於非金融機構的交易(包括購買外匯、匯票及旅行支票);
   • ○  於金融機構的交易(包括購買銀行產品及服務);
   • ○  電匯;
   • ○  賭博交易;
   • ○  繳稅;
   • ○  自動轉賬、循環付款;
   • ○  所有未誌賬╱取消╱退款的交易。
 3. 「流動電話付款」指以合資格信用卡透過Apple Pay、Google Pay 或Samsung Pay付款。
 4. 「簽賬淨額」指合資格信用卡的最後簽賬金額,所有折扣扣除的金額及現金券/禮物卡之使用均不會計算在內。
 5. 「登記」指以合資格信用卡透過我們的網頁www.hsbc.com.hk/creditcard或於HSBC HK Reward+應用程式成功進行登記。

You may also like...