大新信用卡x衛訊優惠 簽賬滿指定金額即享最高HK$500現金回贈!

Citi信用卡有豐澤優惠,而大新信用卡今期電器店優惠就輪到衛訊,今次只要簽賬滿指定金額即享最高HK$500現金回贈!

大新信用卡 衛訊 優惠內容

簽賬期:2021年1月1日至2021年2月28日
登記期:2021年1月10日至2021年2月28日

登記網址:(按此)

推廣詳情:於推廣期內,成功登記並於衛訊之全線門市或網上商店(www.wilsoncomm.com.hk)進行符合以下指定簽賬要求之單一合資格簽賬,可享高達500港元現金回贈。

單一合資格簽賬 現金回贈 網上商店額外現金回贈 整個推廣期最高現金回贈
3,000港元 至 4,999港元 100港元 50港元 500港元
5,000港元 至 7,999港元 200港元
8,000港元或以上 450港元

註:

 1. 本推廣只適用於首10,000名成功登記之合資格客戶。登記名額有限,先到先得,額滿即止。
 2. 每位合資格客戶憑其名下合資格信用卡(包括主卡及附屬卡)於推廣期內最高可享450港元現金回贈及50港元網上商店額外現金回贈,合共可獲最高之現金回贈總額為500港元。
 3. 優惠不適用於 WeChat Pay、Alipay、免息分期付款、未誌賬/取消/退回及所有未經授權之交易。

呢個推廣同Citi嘅豐澤優惠比,假如計用Apple Pay比錢食到Citi額外HK$50回贈嘅話,就會無論消費邊個金額,回贈都無Citi咁高。不過如果無Citi信用卡嘅話,今次大新嘅優惠都可以考慮一下嘅。

一般條款及細則

 1. 本推廣之簽賬期2021年1月1日至2021年2月28日(包括首尾兩日)(「簽賬期」),登記期由 2021 年 1 月 10 日至 2021 年 2 月 28 日(包括首尾兩日) (「登記期」) (合稱「推廣期」)。簽賬 以交易日期計算,交易及登記日期以大新銀行有限公司(「本行」) 之電腦記錄為準。

 2. 本推廣只適用於持有由本行所發出之信用卡或其聯營卡(「合資格信用卡」)之主卡及其名下附屬 卡之客戶(「合資格客戶」)。惟不適用於現金卡、公司卡、採購卡、商務卡、Gift 卡、貴賓卡、 「智息揀」結欠轉賬戶口及「智‧簡單」折現計劃戶口。

 3. 合資格客戶須於推廣期內於本行網頁 dahsing.com/card/wilson 成功登記(「登記」)並符合「高達 500 港元現金回贈」之條款及細則第 1 條所指定之簽賬要求及其他所有有關條款及細則,方可享現金 回贈。

 4. 如合資格客戶持有多於一張合資格信用卡,只須以其名下其中一張合資格信用卡主卡登記一次。本 推廣並不接受附屬卡及銀聯雙幣信用卡之人民幣賬戶登記。如合資格客戶於登記時輸入錯誤資料而 未能成功登記,本行並不會另行通知。

 5. 本推廣只適用於首 10,000 名成功登記之合資格客戶。登記名額有限,先到先得,額滿即止。額滿後 相關網頁將不再接受登記。登記時間以本行記錄為準。登記記錄一經本行確認後,將不可作出更改、 取消或退回。

 6. 本推廣之合資格簽賬只適用於推廣期內於衛訊全線香港分店及由衛訊營運之指定 Samsung 聯營店 (即九龍灣德福廣場) ( 「門市」)或「衛訊網上商店 wilsoncomm.com.hk」(「衛訊網上商店」) (統稱「參與商戶」)簽賬並附有簽賬存根(如適用)或電子簽賬記錄(如適用)之交易(「合資 格簽賬」),但不適用於 WeChat Pay、AliPay、免息分期付款、未誌賬/取消/退回及所有未經授權 之交易。本行及參與商戶保留對簽賬是否合乎資格之最終決定權。

 7. 合資格客戶於參與商戶網上商店購物時必須同時成為其網上商店會員。客戶請向參與商戶查詢登記 成為其會員之詳情。參與商戶有機會收集合資格客戶之個人資料,該資料之用途須受參與商戶之收 集客戶的個人資料聲明所約束。詳情請瀏覽參與商戶網站。(如適用)。

 8. 合資格客戶必須以合資格信用卡簽賬及全數付款,方可享有關優惠。

 9. 可獲享額外現金回贈之簽賬只限於透過衛訊網上商店之合資格簽賬(「網上商店合資格簽賬」)。

 10. 所有優惠不可兌換現金、積分、其他產品服務或折扣;不得退回、不得轉讓,亦不可與任何其他推

  廣優惠、折扣、折扣卡、商戶貴賓卡、現金券及禮券同時使用(除特別註明外)。(如適用)

 11. 所有有關優惠之圖片、產品價錢及產品資料由參與商戶提供及只供參考,並須受由有關參與商戶訂

  定的條款及細則所約束,詳情請直接向參與商戶查詢。

 12. 所有產品/服務均由參與商戶及有關代理商提供及銷售予客戶。而有關產品/服務之質素及供應量,

  一概由參與商戶負責。本行將不會作任何陳述或保證任何產品及/或服務之質素。如客戶對產品及

  /或服務有爭議或投訴,應直接聯絡有關參與商戶。

13.合資格客戶必須保留有關簽賬存根之正本(如適用)或電子簽賬記錄(如適用) (「合資格簽賬記

錄」)。如有任何爭議,本行保留權利要求合資格客戶提供有關合資格簽賬記錄及其他文件或證明,

以作核實。已遞交之合資格簽賬記錄及其他文件或證明將不獲發還。 14.優惠不可轉讓予他人或轉讓於其他賬戶、兌換現金或作現金透支提取或兌換其他禮品,亦不可用作

繳付信用卡結欠。

 1. 如參與商戶結束營業,有關優惠將會即時終止。

 2. 優惠須視乎供應情況而定,價格及優惠內容可隨時作出更改。本行及參與商戶保留隨時修改本條款

  及細則及取消或更改優惠內容之權利而毋須事先通知,詳情請直接向有關參與商戶查詢。如有任何

  爭議,本行及參與商戶將保留最終決定權。

 3. 本文所載之條款及細則將成為規限使用本行信用卡的合約之一部份,並須按該合約詮釋。如本條款

  及細則與該合約有任何抵觸,將以本條款及細則為準。

 4. 如任何用作計算優惠之有關交易涉及詐騙、濫用成份或被取消,本行有權從合資格客戶之信用卡戶

  口扣除相關優惠而毋須另行通知。

 5. 本條款及細則之中英文版本如有歧異,概以中文版本為準。

「高達 500 港元現金回贈」之條款及細則:

1. 合資格客戶於推廣期內以合資格信用卡於門市或衛訊網上商店作指定合資格簽賬並達以下之要求, 可享相關之現金回贈(「現金回贈」)。如合資格客戶作「網上商店合資格簽賬」 (上述之一般條 款及細則第 9 條)並達以下之要求,除可享現金回贈外,更可享網上商店額外現金回贈(「網上商 店額外現金回贈」)。如合資格簽賬金額出現小數位則一律調高為整數計算。

單一合資格簽賬 現金回贈 網上商店額外現金回贈 整個推廣期最高現金回贈
3,000港元 至 4,999港元 100港元 50港元 500港元
5,000港元 至 7,999港元 200港元
8,000港元或以上 450港元
 1. 每位合資格客戶憑其名下所有合資格信用卡(包括主卡及附屬卡)於推廣期內最高可享 450 港元現 金回贈及 50 港元網上商店額外現金回贈,合共可獲最高之現金回贈總額為 500 港元。

 2. 成功登記本推廣並符合簽賬要求(此條款及細則 1)之客戶,本行將於 2021 年 6 月份或之前以大新 信用卡免找數簽賬額的形式將有關之現金回贈存入其於推廣期內作最後有關合資格簽賬之合資格信 用卡主卡賬戶(「信用卡賬戶」)內用以扣減該信用卡新簽賬項之用,並顯示於隨後之月結單上。

 3. 本行將根據客戶儲存於本行之簽賬記錄,以決定客戶是否符合獲取現金回贈之資格。客戶必須於整 個推廣期內及獲取現金回贈時,仍然持有有效合資格信用卡及於本行擁有良好信貸記錄,而有關之 簽賬必須已誌賬,方可獲得相關現金回贈。若客戶未能符合此要求,本行保留取消有關現金回贈之 權利而毋須預先通知。

 4. 如客戶於獲得有關現金回贈後,將有關合資格簽賬取消或退回,本行保留於客戶之信用卡賬戶扣除 有關現金回贈相應之金額之權利而毋須另行通知。

You may also like...